• new_york_reiki

    Komyo Reiki Retreat

    With deepest gratitude, we invite you to join Komyo Reiki Meditation and Healing Retreat in Dai Bosatsu Zendo, a Zen monastery located deep in the Catskill mountains, near Livingston Manor, New York. Komyo Reiki Shinpiden (Reiki Teacher) class… Read More